دستگاه پولک تراش

دستگاه پولک تراشی عسل

  دستگاه پولک تراشی عسل خط پولک تراشی عسل ، در این ویدئو جزئیات کارکرد دستگاه پولک تراش نمایش داده شده است. این دستگاه برای برداشتن پولک از روی قاب می‌باشد تا بتوان عسل را برداشت کرد.  ...

ادامه مطلب

پایه موم زنبور عسل

تولید پایه موم زنبور عسل

    پایه موم زنبور عسل در این فیلم ساخت و تولید پایه موم زنبور عسل را مشاهده می کنید. در زنبورداری های مدرن و جدید برای سرعت بخشیدن به تولید عسل از پایه موم زنبور عسل استفاده می کنند. ...

ادامه مطلب

استخراج عسل با اکستراکتور

استخراج عسل با اکستراکتور

    استخراج عسل با اکستراکتور در این فیلم به استخراج عسل با اکستراکتور پرداختیم که یکی از روش های استخراج عسل است. در استخراج عسل با اکستراکتور عسل بصورت مایع برداشت می شود.  

ادامه مطلب

پولک تراشی

نمونه هایی از پولک تراشی

      پولک تراشی در این فیلم نمونه هایی از پولک تراشی رو مشاهده می کنید که با وسیله های مختلفی مثل پولک تراش و چاقو و .... انجام می شود. این فیلم می تواند آموزش خوبی برای یادگ...

ادامه مطلب

تست جاری شدن عسل

تست جاری شدن عسل از قاب موم

  تست جاری شدن عسل از قاب موم این قاب برای بهتر نمایش دادن جریان عسل، از کندو بیرون آورده شده است تا از نزدیک به شما نشان دهد که چطور کار می کند. توجه داشته باشید که برای برداشت عسل نیاز نیست...

ادامه مطلب

کندو زنبور

آشنایی با کندو زنبور عسل

کندو زنبور عسل و پیشرفت آن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﺑﺘﺪا از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ...

ادامه مطلب