هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل نقل اکسیژن و دی اکسیدکربن در خون است. این پروتئین دارای گروه هِم که یک گروه پروستتیک است می‌باشد. هموگلوبین شامل منیزیم است هموگلوبین‌ها درساختار خود عنصر آهن دارند.این پروتئین دارای ساختمان چهارم می‌باشد و یک ساختار تترامر داشته. هموگلوبین شامل دو نوع زیرواحد مختلف به نام آلفا و بتا می‌باشد.