زنیان گیاهی است علفی ، بوته ای و یک ساله که ارتفاع آن تا ۹۰ سانتی متر می رسد. برگ ها دارای بریدگی و تقسیمات زیادی هستند؛ به طوری که بسیار ظریف و نازک می باشند. گل های زنیان ، کوچک و سفید رنگ هستند و به صورت چتر مرکب بر روی سرشاخه ها قرار دارند. اشعه های چتر گل ها تقریبا مساوی و کوتاه و در محل اتصال به هم دارای براکته هایی می باشند.
قسمت مورد استفاده زنیان ، میوه های آن است. این میوه ها کوچک ، بیضی شکل و به رنگ زرد مایل به قهوه ای بوده و دارای اسانس با بوی نافذ و مشابه آویشن می باشند.