عسلک یا ترشح ، به موادی چسبناک مثل عسل و شیرینی گفته می شود که حشرات مکنده ای مانند شته ها با تغذیه از شیره گیاهی از خود ترشح می کنند که برگهای گیاه را چسبناک می‌کند و سبب جذب و رشد سایر ارگانیزم های مضر می شود، به عنوان مثال محیط مساعدی برای رشد قارچ های سیاه دوده ای فراهم می آورد. همچنین عسلک خود موجبات جلب گرد و غبار و دوده و در نتیجه کاهش فتوسنتز و مسدود شدن روزنه های تنفسی گیاه می گردد و خود بعنوان عامل ثانوی باعث تشدید خسارت می گردد. به‌علاوه در مزارع پنبه نیز ، ترشح عسلک همچنین بطور ویژه باعث جلب گرد و خاک و کثیف شدن پنبه شده که باعث کاهش شدید ارزش اقتصادی پنبه می شود.