هیدروکسی متیل فورفورال یا سم HMF ترکیبی آلی است که در سال ۱۹۱۲ توسط شیمیدان فرانسوی لویی میلرد در مطالعه بر روی واکنش های غیر آنزیمی گلوکز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین از خشک کردن قندها ( آبگیری از قندها ) حاصل می شود. هیدروکسی متیل فورفورال جامدی بی رنگ و به مقدار زیاد محلول در آب است و در طیف وسیعی از غذاهای حاصل از گرما یافت می شود.