استافیلوکوک ها ، جنس ( سرده ) مهمی از باکتری های گرم مثبت هستند. آنها همانند استرپتوکوک ها به شکل کوکسی می‌باشند اما تقسیم آنها در دو محور انجام می‌گیرد؛ بنابراین، به شکل خوشه ( به یونانی σταφυλή, staphylē ) دیده می‌شوند. استافیلوکوک ها دارای حداقل ۴۰ گونه می‌باشند. بسیاری از گونه‌های استافیلوکوک ، بی آزار هستند و در سطح پوست و مخاط بدن انسان و سایر جانوران زندگی می‌کنند.