زنبورداری اردیبهشت ماه

زنبورداری اردیبهشت ماه

چون جمعیت در این ماه به حداکثر قدرت سالیانه اش رسیده ، زنبورداری اردیبهشت ماه معمولا بهترین ماه سال می باشد.البته به شرط اینکه هوای بد ماههای پیش مانع رشد طبیعی آنها نشده و زنبوردار تمام نیازهای ج...

ادامه مطلب